Συστήματα Παρακολούθησης Παραγωγής

ΣΚΟΠΟΣ

Το σύστημα συλλογής πληροφοριών μιας επιχείρησης που παράγει προϊόντα χρησιμοποιώντας τεχνολογίες παραγωγής «Discrete Manufacturing» αποτελεί στρατηγική επιλογή. Οι πληροφορίες που διαθέτει μια επιχείρηση για τον εαυτό της αποτελούν και την αυτογνωσία της. Ειδικά για τις παραγωγικές επιχειρήσεις οι πληροφορίες που συλλέγονται από την παραγωγική διαδικασία απεικονίζουν την τεχνογνωσία (Know-how) της επιχείρησης.

Το σύστημα συλλογής πληροφοριών HALOS ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις των επιχειρήσεων που παράγουν προϊόντα σε διαδοχικές φάσεις της παραγωγής, και θέλουν να παρακολουθούν και να ελέγχουν τα συμβαίνοντα στους χώρους παραγωγής.

Σκοπός του συστήματος είναι να:
 1. Προσφέρει την πλέον αποδοτική λύση, από πλευράς στρατηγικού σχεδιασμού και κόστους – αποτελέσματος, για την επιχείρηση που θέλει να γνωρίζει Το τί ακριβώς συμβαίνει στους χώρους της παραγωγής (Shop floorcontrol).
 2. Συνεργάζεται και τροφοδοτεί με αξιόπιστες πληροφορίες τα υπάρχοντα κεντρικά συστήματα πληροφόρησης  (ERP, MRP, MIS, Logistics κ.λ.π.) που μπορεί να διαθέτει η επιχείρηση.
 3. Επιταχύνει την διαδικασία λήψεως αποφάσεων παρέχοντας “Real Time” πληροφόρηση για τα συμβάντα στους χώρους της παραγωγής.
 4. Μετέχει και  συμβάλλει στον αποτελεσματικό έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας  των μεταποιητικών επιχειρήσεων.
 5. Συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση και εκμετάλλευση του ανθρώπινου δυναμικού δίδοντας απάντηση στα ερωτήματα Τί; Ποιός; Πότε; Πού; Πόσο; κλπ.
 6. Βοηθάει και υποστηρίζει με την εφαρμογή του, την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Κωδικοποίησης  -Α υλών , ημιετοίμων, τελικών προϊόντων –,   ικανού ώστε να καλύψει ταυτόχρονα, αφενός μεν τις ανάγκες του λογιστηρίου, αφετέρου δε τις απαιτήσεις της παραγωγής και της διοίκησης.
 7. Εξασφαλίζει την λειτουργία ενός αξιόπιστου συστήματος σήμανσης των διακινουμένων και μεταποιουμένων ειδών (Α ύλες, ημιέτοιμα, τελικά προϊόντα) με αυτόματη αναγνώριση τους μέσω του προαναφερομένου συστήματος Κωδικοποίησης.
 8. Δημιουργήσει ασφαλή και αξιόπιστο μηχανισμό συγκέντρωσης πληροφοριών για την ενδοδιακίνηση ημιετοίμων και τελικών προϊόντων.
 9. Συσχετίζει τις χρησιμοποιούμενες πρώτες και βοηθητικές ύλες, τα εργατικά και τις μηχανές, με τις αντίστοιχες εντολές παραγωγής και τα τελικά προϊόντα.
 10. Παρακολουθήσει και καταγράψει με ακρίβεια τα συμβαίνοντα κατά την διαδικασία παραγωγής (προστιθέμενη αξία, επεξεργασίες, βλάβες, φύρες και φθορές, εργατικά) και να  τα κατανείμει στα αντίστοιχα κέντρα κόστους. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η αυτόματη τροφοδοσία με δεδομένα άλλων πληροφοριακών συστημάτων και λειτουργιών (Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Προγραμματισμός Παραγωγής, Traceability  για ISO).
 11. Συμβάλλει ουσιαστικά  στη μείωση του κόστους των Operations, με την λεπτομερειακή, αξιόπιστη και ακέραιη συλλογή δεδομένων. Η ανάλυση των δεδομένων αυτών επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων για την λήψη αποφάσεων ή την εκτέλεση διορθωτικών κινήσεων (που αλλιώς δεν θα μπορούσαν να γίνουν).
 12. Συνεργάζεται άμεσα και αξιόπιστα, λόγω ανοικτής αρχιτεκτονικής, με ευρεία γκάμα λογισμικών, τυποποιημένων και μη, και μάλιστα χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε HW και SW (Interfaces).

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ HALOS ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ

Η HALOS αναγνώρισε εγκαίρως την ανάγκη των επιχειρήσεων για το «Οperations Tracking». Για την κάλυψη αυτής της ανάγκης σχεδίασε ένα ολοκληρωμένο σύστημα που παρακολουθεί όλους τους παράγοντες που υπεισέρχονται στην παραγωγική διαδικασία από την στιγμή που εισέρχονται οι πρώτες ύλες στην αποθήκη μέχρι την στιγμή που βγαίνουν από την αποθήκη έτοιμα προϊόντα. Το σύστημα της ΑΛΩΣ απαρτίζεται από ειδικευμένο για τούς χώρους της παραγωγής Hardware, Firmware, τυποποιημένο λογισμικό και εφαρμογές (προγράμματα) που κατασκευάζονται «επί μέτρω» για να καλύψουν τις ιδιαιτερότητες της κάθε παραγωγικής διαδικασίας, ιδιαιτερότητες που δεν μπορούν να καλυφθούν με την παραμετροποίηση των λύσεων τύπου «πακέτο» της αγοράς.

Το ολοκληρωμένο σύστημα ΑΛΩΣ προσαρμόζεται, με τη βοήθεια μίας ομάδας εμπείρων στελεχών, στις απαιτήσεις του κάθε πελάτη.

Η διαδικασία μελέτης / υλοποίησης περιλαμβάνει :

 • την αποτύπωση της παραγωγικής διαδικασίας
 • την αποτύπωση της όποιας υπάρχει διαδικασίας συλλογής πληροφοριών και εισαγωγής αυτών στα υπάρχοντα συστήματα, καταγραφής δεδομένων
 • την εκτίμηση και ανάλυση των δεδομένων & παραγόντων της παραγωγικής διαδικασίας
 • την ενσωμάτωση στο σύστημα interactive ελέγχων για την ασφάλεια, ορθότητα και αξιοπιστία των δεδομένων που εισάγονται στο σύστημα
 • την προσαρμογή του συστήματος ΑΛΩΣ στις ιδιαιτερότητες του πελάτου με την κατασκευή σχετικών προγραμμάτων
 • την εγκατάσταση του συστήματος και εγγύηση απρόσκοπτης λειτουργίας αυτού
 • την παρακολούθηση των βελτιώσεων που προβλέπεται να επέλθουν με την εγκατάσταση του συστήματος ΑΛΩΣ
 • την πρόβλεψη για παροχή ολοκληρωμένης λύσης

Όλα τα ανωτέρω επιτυγχάνονται γιατί η λύση της HALOS συμπεριλαμβάνει αυτόνομο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων με δυνατότητα να παρακολουθεί την ροή των υλικών, την προστιθεμένη αξία (εργατικά) και όλους τους παράγοντες που υπεισέρχονται στη παραγωγική διαδικασία, από τη στιγμή που οι πρώτες ύλες εισέρχονται στην αποθήκη, μέχρι τη στιγμή που βγαίνουν από την αποθήκη έτοιμα προϊόντα.

Επισημαίνουμε ότι η HALOS έχει ένα ουσιαστικό συγκριτικό πλεονέκτημα, διαθέτει την τεχνογνωσία να ενσωματώνει και να προσαρμόζει τα menus επικοινωνίας τερματικών – χειριστών στις απαιτήσεις / ιδιαιτερότητες της κάθε φάσης παραγωγής.

Οι πληροφορίες συλλέγονται εκεί που δημιουργούνται, είτε αυτομάτως μέσω των Bar Codes, είτε απ’ ευθείας από τις μηχανές, είτε από τους χειριστές, με βασικό πλεονέκτημα την αμεσότητα – τον επιτόπου έλεγχο της ορθότητας τους και την ταυτόχρονη ενημέρωση του χειριστή στην περίπτωση ύπαρξης προβλημάτων ή λαθών. Έτσι ο χειριστής έχει τη δυνατότητα της άμεσης διόρθωσης. Η φιλοσοφία μας στηρίζεται στην απλή αρχή ότι, στους χώρους της παραγωγής, χειριστής του συστήματος μας, είναι ο ίδιος ο εργάτης που χειρίζεται τη μηχανή παραγωγής και ο οποίος έχει συγκεκριμένες δυνατότητες και ιδιαιτερότητες. Γι’ αυτό το λόγο το σύστημά μας χαρακτηρίζεται για τη φιλικότητα και την ευκολία προσαρμογής του στις απαιτήσεις του χρήστη.

Οι ορθές και αξιόπιστες πλέον πληροφορίες συγκεντρώνονται με κοινό Format και αποτελούν πλέον μία ενιαία πλατφόρμα συλλογής πληροφοριών από τους χώρους της παραγωγής / αποθηκών, με δυνατότητα τροφοδοσίας οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής ή λογισμικού που τυχόν διαθέτει η επιχείρηση, όπως πληροφοριακά συστήματα διοικήσεως MIS, ERP, MRPII, λογιστική, εμπορική διαχείριση, αναλυτική λογιστική κ.α.

Τα πλεονεκτήματα αυτής της επί τόπου επεξεργασίας – ελέγχων είναι ότι: τα υπάρχοντα ERP συστήματα της επιχειρήσεως τροφοδοτούνται αμέσως με ασφαλή και σωστά δεδομένα ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία τους.

Παράλληλα είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες της επιχείρησης σε πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των ειδικών της στόχων και προγραμμάτων και όχι να καλύπτονται μόνο οι τυποποιημένες ανάγκες της πολιτείας με συγκέντρωση στοιχείων για λόγους φορολογικούς κλπ. Αυτές λοιπόν οι ανάγκες καλύπτονται επαρκώς και με αξιοπιστία από το σύστημα της HALOS, ενώ παράλληλα διευκολύνεται η ροή και ανταλλαγή της πληροφορίας ανάμεσα στο σύστημά μας και τις εφαρμογές τρίτων, αφού έχουμε τη δυνατότητα να συγκεντρώνουμε πρωτογενή στοιχεία για αυτές.

Οι πλέον συνήθεις ανάγκες των επιχειρήσεων που το σύστημα της HALOS μπορεί πραγματικά να καλύψει, είναι οι ακόλουθες :

 • Παρακολούθηση των εργασιών για ανάλυση και βελτιώσεις αυτών. Mε το σύστημα ΑΛΩΣ για πρώτη φορά: γίνεται συμφέρουσα οικονομικώς η επακριβής παρακολούθηση των εργασιών για να έχουμε καλύτερο έλεγχο, ανάλυση βασιζόμενη σε πολλά και ακριβή στοιχεία, και λήψη αναλόγων αποφάσεων.
 • Βελτίωση υφισταμένων λειτουργιών της επιχείρησης, της παραγωγικότητας και της ποιότητας.
 • Συλλογή δεδομένων για κοστολόγηση των εργασιών (Διοικητική / Αναλυτική Λογιστική). Με την εγκατάσταση του συστήματος Αυτομάτου Συλλογής και Ροής Πληροφοριών μειώνεται σημαντικά το κόστος συλλογής και μεταβίβασης της πληροφορίας, και γίνεται, για πρώτη φορά, εφικτή η επακριβής κοστολόγηση του προϊόντος με το σκεπτικό ότι μπορεί να επιμερισθεί ο χρόνος απασχόλησης ανθρώπων και μηχανημάτων.Οι εφαρμογές ενός συστήματος αυτομάτου συλλογής πληροφοριών στην αναλυτική λογιστική έχουν ως εξής:

1. Υποκατάσταση των χειρογράφων προς το λογιστήριο στοιχείων για στοιχείων που θα πρέπει να εισαχθούν στο σύστημα.

2. Δυνατότητα αυξήσεως του βαθμού λεπτομέρειας των πληροφοριών χωρίς ουσιαστικό πρόσθετο κόστος (Π.χ. επιμερισμός κατά τρόπον άμεσων δαπανών που αντιμετωπίζονται ως ΓΒΕ).

3. Προέλεγχος της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών (εξαγωγή από την αποθήκη σε ποσότητες πού καθορίζονται από το βιβλίο των τεχνικών προδιαγραφών και έγκαιρες διορθωτικές επεμβάσεις (αλλαγή φύρας κλπ).

4. Αυτόματη ενημέρωση των κινήσεων αποθήκης αγορών πωλήσεων εσωτερικών διακινήσεων (κινήσεις των οποίων ο αριθμός θα αυξηθεί δραματικώς).

5. Παρακολούθηση των Α’ Β’ υλών, τού WIP, και των προϊόντων μέσω καταλλήλου σημάνσεως Bar Code

6. Την ολοκλήρωση τυχόν εγκατεστημένου στην επιχείρηση ERP.

7. Την τροφοδότηση και υποστήριξη των εγκατεστημένων βάσεων δεδομένων.

8. Την διαχείριση αποθηκών, τον αποθεματικό έλεγχο και την δυνατότητα μετρήσεων παραγωγικότητας.

 • Η αυτοματοποίηση του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητος ISO 9000, 1, 2. Τα συστήματα Αυτομάτου Συλλογής και Ροής των Πληροφοριών ενδείκνυνται από την φύση τους διότι, συγκεντρώνουν και ελέγχουν τα στοιχεία προμηθειών, επισημαίνουν, αναγνωρίζουν και ιχνηλατούν τα προϊόντα στις διάφορες φάσεις της παραγωγής, διευκολύνουν την επιθεώρηση και έλεγχο των προϊόντων, καθώς και την αποθήκευση και αποστολή τους σε σύντομο χρόνο και χωρίς τον κίνδυνο ανθρωπίνου λάθους. Επιπλέων επιτρέπουν την αυτόματη αρχειοθέτηση των πληροφοριών εξασφαλίζοντας χαμηλό κόστος διατήρησης του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητος.
 • Η αυτόματη σήμανση και συγχρόνως καταμέτρηση της παραγωγής χρησιμοποιώντας εξελιγμένες  μορφές εκτύπωσης και  τοποθέτησης των ετικεττών πάνω στα προϊόντα. Έτσι εξασφαλίζεται το να ταυτίζονται οι πληροφορίες για τα υλικά (μεσα σε μιά Data base) με την φυσική εικόνα των υλικών στους χώρους, και, προφανώς, μειώνονται κατά πολύ οι ανάγκες απογραφών.

ΤΙ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΩΣ

Παρεμβαίνει μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της διοίκησης και του προσωπικού εκεί όπου υπάρχει διακίνηση ή μετασχηματισμός των ειδών.

Επιταχύνει τη διακίνηση των πληροφοριών που αφορούν τα συμβάντα στην παραγωγή, συμβάντα που συχνά αφίστανται των προβλεπομένων στις εντολές παραγωγής. Έτσι επιταχύνονται και οι διορθωτικές ενέργειες.

Υποκαθιστά τη συνήθη πρακτική του να καταγράφονται οι πληροφορίες σε πληθώρα διαφορετικών εντύπων, να πληκτρολογούνται σε Η/Υ γραφείου (PCs) από εκπαιδευμένους χρήστες, με αποτέλεσμα σπατάλη εργασιακού χρόνου, καθυστερήσεις και λάθη αντιγραφής.

Καθοδηγεί το χειριστή (όπου προβλέπεται αυτός), στην εργασία συλλογής πληροφοριών, μέσω του MENU επιλογών.

Συλλέγει, και συγκεντρώνει τις πληροφορίες για τα συμβάντα στους χώρους  παραγωγής, τη χρονική στιγμή που αυτές δημιουργούνται.

Ελέγχει την  ορθότητα  των πληροφοριών, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζει την εισαγωγή εσφαλμένων, είτε απ’ ευθείας, ελέγχοντας την λογική των input data, είτε μέσω κανόνων εγκατεστημένων σε τοπική ή κεντρική βάση δεδομένων (RDBMS).

Μεταβιβάζει αυτομάτως   τη  πληροφορία  σε κομβικό σημείο για  περαιτέρω  αξιοποίηση.

Διαχειρίζεται  τη συγκεντρωμένη πληροφορία  με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων χρησίμων στη  παραγωγή.

Χρησιμοποιεί  Hardware τέτοιο ώστε να :

· Εξασφαλίζει απόλυτη αξιοπιστία , ανεξαρτησία και λειτουργία χωρίς βλάβες.

· Προβλέπει  τη  λειτουργία των σταθμών εργασίας ακόμη και σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του δικτύου (Distributed Data Processing). Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα  εξασφαλίζει την αυτόματη επαναλειτουργία του δικτύου τερματικών στους χώρους  παραγωγής.

· Διευκολύνει την συλλογή πληροφοριών μέσω της αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων με αξιοποίηση των τεχνολογιών Bar Coding. Συνεργάζεται επίσης με τα μηχανήματα σημάνσεως των προϊόντων (εκτυπωτές BarCode κλπ).

· Επιτρέπει την εισαγωγή  δεδομένων από τους εργάτες – χειριστές των παραγωγικών μηχανών, καθώς και  από περιφερειακές συσκευές  (PLCs, ζυγούς, Industrial PCs, κ.α).

Χρησιμοποιεί  Software ανάλογα με  τη περίσταση ( In house developed ) τέτοιο ώστε να :

· Παρακολουθεί συνεχώς τις δραστηριότητες και  μετακινήσεις των υλικών κατά τις διάφορες φάσεις της παραγωγής , αξιοποιώντας με πλήρη ασφάλεια τις διαθέσιμες τεχνολογίες σημάνσεως , έτσι ώστε αυτά να  είναι  πλήρως και αυτομάτως αναγνωρίσιμα.

· Καταγράφει την παρουσία και διακίνηση του προσωπικού σε όλη την έκταση των εγκαταστάσεων, επιμερίζοντας τους χρόνους (εάν απαιτείται) κατά διεργασίες, εντολές παραγωγής, ενημερώνοντας αντίστοιχα κέντρα κόστους και μετρώντας την παραγωγικότητα .

· Συμβάλλει στη ορθή πληροφόρηση απαλείφοντας λάθη αντιγραφής και  πληκτρολόγησης.

· Παρέχει τη δυνατότητα αύξησης του  βαθμού λεπτομέρειας της συλλεγόμενης πληροφορίας.

· Εξασφαλίζει ταχύτητα και  ακρίβεια στη συλλογή και μεταβίβαση των πληροφοριών λόγω αυτόματης αναγνώρισης της ταυτότητας του αντικειμένου.

Προσφέρει  μια πολυεπίπεδη και ασφαλή λύση που θέτει τον έλεγχο των διαδικασιών  παραγωγής αυστηρά στα χέρια του πελάτη.

Προσαρμόζεται εύκολα και αξιόπιστα στις απαιτήσεις του πελάτη και αναβαθμίζεται με χαμηλό κόστος εξασφαλίζοντας την επιθυμητή λειτουργικότητα.